Δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης Γονεϊκών Ικανοτήτων Π.Υ.Γ.Ι., 4-2-2022

10306 τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης

 
Σας επισυνάπτουμε πληροφοριακό υλικό σχετικά με το δωρεάν Πρόγραμμα Υποστήριξης
Γονεϊκών Ικανοτήτων (Π.Υ.Γ.Ι.) της A΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 96377/03-08-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Ενημέρωση για Π.Υ.Γ.Ι.

 

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Γραμμή 10306